SA-BA Endüstriyel Ürünler A.Ş.
Etik Kurallar Politikası

Sa-ba’da tüm faaliyetler, yasal mevzuat, ana sözleşme, iç düzenlemeler ve kurumsal politikalar esas alınarak yürütülür. Kayıt dışı faaliyet yapılmaz. İş kayıtlarının doğruluk ve tutarlılığı esastır. 

Hedef, kurumsal yapı ve kimliğin itibarını en yüksek düzeyde tutmak ve etik kuralların her birimce içselleştirilmesini sağlamaktır.

•  Müşteri, tedarikçi ve iş ilişkisine girilen tüm kişi ve kurumlarla dürüstlük, güven, tutarlılık, profesyonellik, ve karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri gözetilir.

• Hizmet ve ürünlerde üstün kalite hedeflenir; müşteri ihtiyaç ve beklentileri tam karşılanır.

• Serbest rekabeti kısıtlayıcı davranışlarda bulunulmaz, rakipler kötülenmez, yanıltıcı reklam yapılmaz.

 • Gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler, çalışanların kişisel bilgileri ve müşterilere ait bilgiler gizli tutulur.

 • Şirketçe yapılan bağışlar, menfaat sahipleri ve kamuya usulünce duyurulur.

• Çalışanlar pay sahipleri aleyhine sonuç doğurabilecek baskılara boyun eğmez ve maddi menfaat kabul etmez.

• İşle ilgili kararlarda şirket çıkarları gözetilir, bireysel ve ailevi kaygı ve menfaatler göz önüne alınmaz.

• Şirket harcamalarına azami özen gösterilir, tasarruf ve maliyet bilinci içinde hareket edilir.

• Görev her düzeyde eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu şekilde yerine getirilir.

• Çalışanlar arasında karşılıklı saygı, güven ve işbirliği esastır.

• Şirket kaynakları siyasi faaliyet amacıyla kullanılamaz. Şirket dahilinde siyasi faaliyet yürütülemez. Siyasi partilere ve kampanyalara destek verilemez. Siyasi, sosyal ve dini görüşler çalışma ortamında ifade edilemez ve tartışılamaz.

• Çalışanlar ikinci bir işte görev alamaz.

• Tüm çalışanlar kurumsal imaj ve saygınlığın korunup geliştirilmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir ve kişisel davranışlarının yasal ve genel ahlâk kuralları içinde kalmasına özen gösterir.

• Çalışanlar, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamaz.

 • Çalışanlar, şirket işleriyle ilgili doğrudan veya dolaylı menfaat sağlayamaz ve şirketin iş ilişkisinde olduğu şahıs ve kurumlardan borç kabul edemez.

• Basın ve yayın kuruluşlarına demeç verilmesi, yazı yayınlanması ve konuşmacı olarak toplantılara katılım, iç düzenlemelerde belirlenen kurallar çerçevesinde ve genel müdür  ve/veya yönetim kurulu başkanı onayıyla yapılabilir.

 • Tüm çalışanlar kurumsal etiğe uygunluk denetiminde işbirliği yapar.

 

Sorularınız ve bildirimleriniz için  Etik Kural Danışmanı ve/veya çalıştığınız lokasyondaki Lokal Etik Kural Danışmanı ve/veya Etik Kurul ile aşağıdaki e-posta ve posta adreslerini ve/veya telefon numaralarını kullanarak direkt temasa geçebilirsiniz.


BULGARİSTAN için Etik Kural Danışmanı  :

 e-mail   : salexandrova@sa-ba.com.tr
 Adres   : Municipality of Dimitrovgrad, Village of Krepost, 139 Haskovska Str. BULGARIA


TÜRKİYE için Etik Kural Danışmanı  :

 e-mail   : etik@sa-ba.com.tr
 Adres     : Birlik Organize San.Bölg.5 k. No.8 Tuzla / İstanbul, Türkiye  
 Telefon  : + 90 216 593 19 55 Çalışma saatleri : hafta içi 08:00-17:40  


Firma Etik Yetkili Kişi  :

Şaban Sürücü     ssurucu@sa-ba.com.tr         0216 593 19 55 Dahili : 513
İnsan Kaynakları ve İdari İşler Lideri


Etik KurallarDestek Yardımcı Kişi  : 

Eyüp Yürek          eyurek@sa-ba.com.tr         0216 593 19 55 Dahili : 200  
İdari İşler Asistanı